28/12/2005

מצאתי כתוב במסכת חגיגה בעמוד יב:

"אמר רב יהודה אמר רב:
עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן:
שמים וארץ
תהו ובהו
אור וחשך
רוח ומים
מדת יום
ומדת לילה.

שמים וארץ.
דכתיב (ככתוב) :בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

תהו ובהו.
דכתיב: והארץ הייתה תהו ובהו.

אור וחשך.
חשך דכתיב: וחשך על פני תהום.
אור דכתיב:ויאמר אלוהים יהי אור.

רוח ומים.
דכתיב: ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.

מדת יום ומדת לילה.
דכתיב: ויהי ערב ויהי בקר יום אחד.

תנא: תהו,קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יוצא חשך,
שנאמר:ישת חושך סתרו סביבותיו.
בהו,אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהם יוצאין מים.
שנאמר:ונטה עליה קו תהו ואבני בהו.

ואור ביום ראשון נברא?
והכתיב(והרי כתוב):ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים,וכתיב:ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי.

כדרבי אלעזר,דאמר רבי אלעזר:
אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו.
כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר:וימנע מרשעים אורם.
ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא,שנאמר:
וירא אלוהים את האור כי טוב,ואין טוב אלא צדיק שנאמר:אמרו צדיק כי טוב.
כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח שנאמר:אור צדיקים ישמח.

כתנאי:אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו,דברי רבי יעקב,וחכמים אומרים:הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא נתלו עד יום רביעי."

עד כאן לשון הגמרא.

רבי יהודה אומר בשם רב שעשרה דברים נבראו ביום הראשון והוא מונה אותם ומביא הוכחות מן הכתוב בתורה בפרשת בראשית.
הגמרא שואלת:האומנם האור נברא ביום הראשון?והרי כתוב במעשה בראשית שהמאורות נתלו רק ביום הרביעי?!
וכאן מביאה הגמרא את דעתו של רבי אליעזר שאומר שמדובר על האור הגנוז,שנברא ביום הראשון.
ומיד אחר כך אומרת הגמרא שכבר הייתה מחלוקת בנושא בין תנאים,רבי יעקב אומר שמדובר באור הגנוז,וחכמים אומרים שמדובר במאורות המוכרים לנו,השמש הירח והכוכבים,שנבראו ביום הראשון ונתלו בשמים רק ביום הרביעי.

וכך או כך
אם נגנז האור בסתרי סתרים
או אולי מסתתר במאורות המוכרים
הנרות בחנוכייה שמונחת על אדן חלוני
לקראת סוף הלילה הזה דועכים.
שמעתי אומרים:
נר של שבת דולק פנימה
נר של חנוכה דולק אל החוץ.
מענין,
האם מישהו עבר ברחוב
הרים את עיניו
וראה את אור הנרות
המכוון אליו?