05/01/2008

"nothing is real and nothing to get hung abaut…" (j.lenon)

"הנני שואלך שאלה פשוטה,מה זה מים?
כלומר,בטוח אתה שבשעה שאתה מביט וממשמש במים,בעצם המים אתה רואה וממשמש,לא איזה צורה מהם בלבד.
ואם כן,למה המים הללו בעצמם מתהפכים לשלג לכפור לאד,ושוב למים?
ואיך הקש שנותנים בשדה נתהפך לתבואה,והאדם אוכל אותה והיא מתהפכת לבשר אדם.
איך עצם אחד מתהפך לשני ולשלישי ושוב חוזר לעצמו?
נסה להבין,גוונים וצורות מתחלפות אתה רואה בכל דבר.
בשקר יפתו אותך החושים שלך ויאמרו לך:את העולם אנו רואים וממשמשים.את המציאות.אבל בעצם את העצם של כל דבר,את מהותו האמיתית, חושיך לא יגיעו אליו,והם רק נוגעים ממשמשים בגווני הדברים שמתראים על עצם הדברים.

ולמה יקשה עליך להבין שהחסיד המקובל רואה בכל דבר מדברי העולם את עצמם ואמיתותם,שכולם שמות ונשמות,ואיך אתה יכול לדחות בחושיך המתעים את ראייתו,ולהקשות:הלא עולם גופני אני רואה,כי האמת היא שבאמת אין מים אין עולם ואין עצם לפניך."

הרבי מפיאסצנה זצ"ל,"בני מחשבה טובה", אות י"ב.
(אחרי עיבוד לשוני קל).


וכך,הדברים מתקשרים אל פרשת השבת שעברה,"וארא",עד כמה האדם יכול לסמוך על חוש הראיה,ועל כל שאר החושים,כשהמים נהפכים לדם,ולמיליוני צפרדעים,ועפר האדמה נהפך לכנים,ושאין גבול בין מדבר לעיר,וחיות טרף מסתובבות חפשי ברחובות,ופיח נהפך לשחין,והאש מתלקחת בתוך הברד...