05/05/2006

בעבר הלא רחוק שחררתי כאן ב"דף הלבן" אינפורמציה על אח"ת: אגודת חולמי תעופה,ועל סוד העיבור. והדברים הרי מונחים כאן בארכיון וכל המעוניין יגלול הדף מטה ויקרא. ובהקשר הזה אני רוצה להביא כאן עכשיו שני חלומות מתוך ספר החזיונות של רבי חיים ויטאל.

1.
שנת שכ"ד.ליל ל"א חשוון.
שאלתי שאלת חלום על זווג אישה אחת,אם תהיה בת זוגתי.
וארא בחלום:והנה בית גדולה ובה שתי פתחים,אחד במזרח ואחד במערב,
ואבי האישה בתוך הבית,ואני בפתח מערב מהחוץ.
ולי שתי כנפיים ככנפי הנשר הגדול.
ויאמר לי אביה:"הכנס בביתי ותראה איך אוכל לתופשך".
אמרתי לו:"וכי אינך יודע שמי?שהכול קוראין שמי בעל הכנפיים ואיך תוכל לתפשני?".
וחזר ואמר לי:"תכנס ותראה אם אוכל".
אז נשאתי את כנפי ואעוף כעוף הפורח ואכנס בפתח מערב ואצא מפתח מזרח.
ואחר כך הייתי פורח באוויר השמים ככל רצוני.
ואבי האישה היה כאבן דומם ולא יכול לקום ממקומו.

2.
חלמתי שהייתי מצטער לדעת עניין אחד וחליתי פני רבי משה הסוא"ז
שיראני ספרו,אולי אמצא כתוב שם טעם למה היו קורין אותי בתחילה
בעל הכנפיים ועתה נאבד ממני הכוח ההוא.
והיה נראה לי בחלום שהספר ההוא היה מחכמת מורי ז"ל.
ואז ראיתי והנני פורח באוויר כמנהגי בראשונה.

עד כאן מספר החזיונות של רבי חיים ויטאל.
(בעריכתו של משה מ’ פיירשטיין הוצאת מכון בן צבי.)

ועוד מעט באותו העניין:
1.מסכת סנהדרין עמוד צב:
"...ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקב"ה לחדש בהן את עולמו שנאמר:ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא,צדיקים מה הן עושים?
הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים ושטין על פני המים..."

2.דרוש על הגאולה,עמוד עה:
"כל מי שזכה לאכול מעץ חיים
לעתיד לבוא יתהפך גופו
חציו רוחני וחציו גשמי
והב"ה יעשה להם כנפיים
וילכו בגן עדן תחתון".