כ"ו כסלו תשע"ו  8.12.2015

בכל ליל שבת נהוג לקרוא בנעימה משנה ממסכת שבת שעוסקת בפתילות ושמנים מהם מותר או אסור להדליק בשבת:

"במה מדליקין ובמה אין מדליקין?... "

ומהמשנה הזו לומדים שנר השבת צריך להיות עשוי מפתילה משובחת, והשלהבת צריכה להאיר עם חומר בעירה טוב כדי שלא יצטרך האדם להטות את הנר ולהיטיב את הלהבה וכך יבוא לידי חילול שבת.

אגב דיון על הפתילות והשמנים לשבת הגמרא מגיעה לדיון על נרות חנוכה, שבסופו נקבעת ההלכה הנהוגה גם בימינו:

"פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת - מדליקין בהן בחנוכה, בין בחול בין בשבת".

 

ומכאן אפשר ללמוד שאור נרות החנוכה נתפש בכל חומר בעירה, בכל פתיל, בכל מקום, בכל אדם, בכל מצב.

ובתקופה החשוכה הזאת שירדה עלינו זה בכלל לא משנה באיזה שמן או פתיל נדליק את אור החנוכה,כי העיקר הוא שנדליק.

חנוכה שמח.