02/04/2006

רבי ורבי חיא היו מהלכים בדרך.

הגיעו לעיר אחת.
אמרו איש לרעהו:"אם יש כאן תלמיד חכם נלך ונקביל פניו(נבקר אצלו)".
התענינו אצל אנשי המקום אם יושב בעיר תלמיד חכם.
אמרו להם:"יש כאן תלמיד חכם ומאור עיניים (עוור)הוא".

אמר רבי חיא לרבי יהודה הנשיא:"אתה נשיא ואין זה מכבודך שתלך
אתה אליו.שב כאן ואני אלך אליו ואקביל פניו."
לא הסכים רבי יהודה הנשיא,תפס את רבי חיא והלך איתו.

כשנפרדו מאותו תלמיד חכם עוור אמר להם:
"אתם באתם לראות את הפנים הנראות ואינן רואות,
ובזכות זה תזכו לראות את הפנים הרואות ואינן נראות".

אמר לו רבי לרבי חיא:"ואתה היית רוצה למנוע ממני את הברכה הזאת?!"

מסכת חגיגה ה :
ספר האגדה עמוד רג